Werkgever, collectief pensioen

Bent u aangesloten bij een verplicht Bedrijfstakpensioenfonds?
Circa 90% van de bedrijven is aangesloten bij een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds. Als werkgever heeft u dan geen zorgen over de vorm en de invulling van de pensioenregeling; deze staat vast. Wel heeft u als werkgever een zorgplicht met betrekking tot

het informeren van uw werknemers over de pensioenregeling en de eventuele keuzemogelijkheden die de pensioenregeling biedt. Ook bij wijzigingen van de pensioenregeling ligt bij u de verantwoordelijkheid om de werknemers te informeren. U kunt dit zelf verzorgen, maar u kunt hiervoor ook de deskundigheid en ervaring van PensioenKompaan inzetten. Voor meer informatie klik hier voor het contactformulier.
Lees meer

Valt u onder een cao met verplichtingen c.q. aanbevelingen over een pensioenregeling?
Er zijn ook branches die niet verplicht aangesloten zijn bij een Bedrijfstakpensioenfonds, maar waarbij in de cao bepalingen zijn opgenomen over de pensioenregeling. Dit kan gedetailleerd zijn (bijvoorbeeld de NBBU voor uitzendbureau’s) of heel algemeen (bijvoorbeeld de cao voor de technische groothandel). U moet dan zelf

een pensioenregeling en pensioenuitvoerder zoeken die invulling kan geven aan de verplichtingen van de cao. Hiervoor is deskundige kennis vereist. PensioenKompaan adviseert u graag bij het maken van de juiste keuzes. Ook een bestaande pensioenregeling kan PensioenKompaan toetsten aan de bepalingen van de cao. Voor meer informatie klik hier voor het contactformulier.
Lees meer

U overweegt om een pensioenregeling voor uw medewerkers in te voeren
Als u niet onder een verplichting van een Bedrijfstakpensioenfonds valt en/of een cao die verplichtingen met betrekking tot pensioen oplegt, kunt u zelf besluiten of u een pensioenregeling voor uw medewerkers invoert. Er geldt geen “pensioenplicht” in Nederland, maar de meeste bedrijven hebben toch wel een pensioenregeling voor hun medewerkers. De meeste werknemers verwachten ook

dat ze pensioen kunnen opbouwen bij hun werkgever. Bij sollicitatiegesprekken met potentiële nieuwe medewerkers, staat de pensioenregeling vaak op de agenda van de sollicitant, vooral als er bij de huidige werkgever een pensioenregeling van toepassing is. Onze ervaring is dat circa 3 jaar na de start van een bedrijf, een pensioenregeling wordt ingevoerd.
Als u een pensioenregeling voor uw medewerkers wilt invoeren, is gespecialiseerd kennis noodzakelijk. De keuzemogelijkheden voor invulling van de pensioenregeling zijn bijzonder groot en ook de keuze van de pensioenuitvoerder is erg belangrijk. Een pensioenregeling moet niet alleen nu, maar ook in de toekomst betaalbaar blijven. PensioenKompaan kan u adviseren over de pensioenregeling die het beste bij uw situatie en uw doelstellingen past. Vervolgens kan PensioenKompaan de pensioenuitvoerder selecteren die hier optimaal invulling aan kan geven. Wilt u meer informatie over het adviestraject voor de invoering van een nieuwe pensioenregeling klik dan hier voor het contactformulier.
Lees meer

De pensioenregeling voor uw medewerkers wordt verlengd of gewijzigd
De meeste pensioenregelingen zijn gebaseerd op een overeenkomst met een bepaalde duur. Vaak is dit een periode van 5 jaar. Ruim voor het aflopen van deze contractsperiode (minimaal 6 maanden) zegt de pensioenuitvoerde de pensioenovereenkomst op en kan er een verlengingsvoorstel worden aangevraagd. Hierbij is gespecialiseerd kennis vereist. Het verlengingsvoorstel zal afwijken

van de bestaande pensioenregeling. Zijn deze afwijkingen wenselijk? Is de pensioenregeling nog wel passend? Zijn er betere alternatieven? Moet u bij de huidige pensioenuitvoerder blijven of overstappen naar een andere pensioenuitvoerder?
Ook bij wijzigingen van (fiscale) wetgeving is het belangrijk om alert te zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verlaging van de pensioenopbouw of het wijzigen van de pensioenleeftijd. De meeste pensioenuitvoerders doen hiervoor een voorstel of passen naar eigen inzicht de pensioenregeling aan. Dit is niet per definitie de beste manier. Bovendien moeten uw werknemers instemmen bij wijzigingen (versobering) van de pensioenregeling, ook als de oorzaak ligt in aanpassing van de fiscale wetgeving.
PensioenKompaan kan u bij deze situaties adviseren en begeleiden. Wilt u hierover meer informatie klik dan hier voor het contactformulier.
Lees meer

Het beheren van de pensioenregeling voor uw medewerkers
Het beheren van de pensioenregeling is belangrijk en secuur werk. Het gaat hierbij onder andere om aanmelding van nieuwe werknemers, afmelding van mensen die uit dienst treden, wijziging in salaris en/of parttime percentage, toevoegen partner, verwijderen partner, geboorte kind etc. Als werkgever loopt u risico’s

als u het beheer van de pensioenregeling zelf doet.
Bijvoorbeeld: een werknemer meldt dat hij is gaan samenwonen. U vergeet de partner aan te melden bij de pensioenuitvoerder. Na enige tijd overlijdt de werknemer. De partner heeft echter wel recht op een levenslang partnerpensioen. Als werkgever zult u dit moeten betalen. Een forse kostenpost.

U kunt het beheren van uw pensioenregeling overlaten aan PensioenKompaan. De verantwoordelijkheid voor het beheren van de pensioenregeling ligt dan bij PensioenKompaan. Bovendien bewaakt en controleert PensioenKompaan de mutaties, de pensioenoverzichten voor de deelnemers en de rekening-courant overzichten. Periodiek is er een evaluatiegesprek en u wordt op de hoogte gehouden van actualiteiten en wetswijzigingen. Wil u meer informatie over het beheren van uw pensioenregeling? Klik dan hier voor het contactformulier.

Lees meer

Pensioencommunicatie: informeren werknemers
Het is de taak c.q. de zorgplicht van de werkgever om werknemers te informeren over hun pensioenregeling. Een werknemer moet tijdig weten waar hij aan toe is (dus niet pas op pensioendatum). Een werknemer moet weten hoeveel pensioen hij kan verwachten en wat de risico’s zijn, zodat hij

kan beoordelen of het voldoende is, of dat hij zelf aanvullende maatregelen moet nemen. Deze verplichting is opgenomen in de Wet Pensioencommunicatie, die op 1 juli 2015 in werking is getreden. PensioenKompaan kan u helpen bij het invullen van deze informatieplicht door:

  • Groepspresentatie
  • Inloopspreekuur
  • Persoonlijke pensioengesprekken met werknemers
  • Nieuwsbrief voor werknemers
  • Uitleg portal pensioenuitvoerder

Wilt u meer informatie over de wijze waarop PensioenKompaan u kan ondersteunen bij pensioencommunicatie naar uw werknemers? Klik dan hier voor het contactformulier.

Lees meer